Düğün Videosu

İptal Süreçleri

SATICI, haklı nedenlere (fotoğrafçılık ücretinin zamanında, eksik veya hiç ödenmemesi, ALICI/ÇİFT veya yakınları tarafından SATICIYA hukuka aykırı fiillerde bulunulması, ÇİFTİN sorumlu olduğu yükümlülüklerden kaçınması vb.) dayanarak iş bu sözleşmeyi yazılı ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak feshedebilir.

ALICI, cayma hakkı haricinde işbu sözleşmeyi feshedemez ve ödediği bedelin iadesini de talep edemez.

ALICI, cayma hakkı içinde işbu sözleşmeyi tek taraflı feshederse, toplam bedelin %5’i kadar kesinti yapılır ve geri kalan kısım, SATICI tarafından ödeme yöntemine uygun şekil ve şartlarda iade edilir. ALICI, cayma süresinden %5 kesintiyi hiçbir şekilde geri istemeyeceğini gayrikabili rücu kabul eder.

ALICI, cayma hakkı süresinin bitiminden itibaren ve fakat fotoğraf çekimi için kararlaştırılan süreden sayılmak suretiyle en fazla on dört gün öncesine kadar haklı bir sebep ileri sürmek kaydıyla işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederse toplam bedelin %30’u kesinti yapılır ve geri kalan kısım, SATICI tarafından, ALICININ ödeme yöntemine uygun şekil ve şartlarda iade edilir. İleri sürülen sebebin haklı bir sebep olup olmadığı SATICI takdirindedir. ALICI, cayma süresinden sonra işbu fıkra kapsamında fesih yaptığı takdirde %30 kesintiyi hiçbir şekilde geri istemeyeceğini gayrikabili rücu kabul eder. İleri sürülen sebep SATICI tarafından haklı bulunmazsa tek taraflı fesih yapılamaz.

ALICI, fotoğraf çekimi için kararlaştırılan süreden sayılmak suretiyle son on dört gün içinde haklı bir sebep ileri sürmek kaydıyla işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederse toplam bedelin %60’u kadar kesinti yapılır ve geri kalan kısım, SATICI tarafından, ALICININ ödeme yöntemine uygun şekil ve şartlarda iade edilir. İleri sürülen sebebin haklı bir sebep olup olmadığı SATICI takdirindedir. ALICI, cayma süresinden sonra işbu fıkra kapsamında fesih yaptığı takdirde %60 kesintiyi hiçbir şekilde geri istemeyeceğini gayrikabili rücu kabul eder. İleri sürülen sebep SATICI tarafından haklı bulunmazsa tek taraflı fesih yapılamaz.

Copyright © 2023 - Este-Grande
Web Design : Uğur Demirsoy - +90 (532) 214 39 74